یک درجه تخفیف پلیس به موتورسواران

در اصفهان اگر موتورسـواران کلاه ایمنى داشـته باشند و موتورسـیکلت آنها دستور قضائى براى توقیف نداشـته باشد، براى موضوعات دیگرى ماننـد همراه نداشـتن مــدارك، توقیف نمى شود.

در اصفهان اگر موتورسـواران کلاه ایمنى داشـته باشند و موتورسـیکلت آنها دستور قضائى براى توقیف نداشـته باشد، براى موضوعات دیگرى ماننـد همراه نداشـتن مــدارک، توقیف نمى شود.
سرهنگ زارع رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین تخلف موتور سـواران نداشتن کلاه ایمنى اسـت، گفت: استفاده از کلاه ایمنى براى موتور سـواران الزامى اسـت و آنها را هنگام بروز حوادث از خطرات جدى نجات مى دهد و پلیس نیز وسیله موتور سواران داراى کلاه ایمنى را توقیف نمى کند تا آنها تشویق به استفاده از کلاه ایمنى شوند.

وی ادامه داد: هدف از اجراى این طرح افزایش ایمنى موتورسـواران اســت، بیشترین تخلف موتورسواران نداشتن کلاه ایمنى است و بعد از آن تخلفاتى مانند : عبور از چراغ قرمز، سرعت های غیرمجاز، حرکت در خلاف جهت، عبور از پیاده راه و ورود به بزرگراه ها از جمله تخلفات آنها است.