افزایش تولد پسران در کشور

بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال ، در ۹ ماهه سال جاری نسبت متولدین پسر و دختر به ترتیب ۵۱.۸ درصد و ۴۸.۲ درصد بوده است

نسل فردا: بیش از ۵۱.۸ درصد از تولدهای نوزادان در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به پسران تعلق گرفته است.بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، در ۹ ماهه سال جاری نسبت متولدین پسر و دختر به ترتیب ۵۱.۸ درصد و ۴۸.۲ درصد بوده است. همچنین نسبت تولد پسران به دختران در ۹ماهه سال جاری ۱۰۷.۶ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶ درصد بیشتر بوده است.در دنیا در بدو تولد تعداد موالید پسر از تعداد موالید دختر بیشتر است. این نسبت در سال‌های بعد به علت مرگ زیاد جنس ذکور، به تدریج کاهش می یابد تا این که در حدود ۲۵-۲۰ سالگی متعادل می‌شود و به ۱۰۰ می رسد. در جمعیت‌شناسی رقم ۱۰۳ تا ۱۰۷ را رقم طبیعی قابل قبول نسبت ‌جنسی در بدو تولد می‌دانند.نسبت‌جنسی بدو تولد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۰۷.۶ و در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۰۷ بوده است.